Ogrevanje na biomaso

S pojmom Biomasa v energetiki označujemo organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. Za nas je zanimiva predvsem lesna biomasa s katero lahko pridobimo potrebno energijo za ogrevanje, hlajenje ali pridobivanje električne energije. Lesna biomasa sodi med obnovljive vire energije kamor uvrščamo les iz gozdov, iz zaraščenih in kmetijskih površin, lesne ostanke iz primarne in sekundarne predelave lesa in odslužen les.

Lesena biomasa je lahko v obliki polen, lesnih sekancev, lesnih briketov ali lesnih peletov.